Dorpsvisie

Visie Hart voor Havelte

cid image002 jpg01D1900F


De Dorpsgemeenschap Havelte is na de gemeentelijke herindeling in 1998 in het leven geroepen. Net als in de meeste andere kernen van Westerveld, groeide ook in Havelte de vrees dat de afstand tussen het gemeentebestuur en de dorpssamenleving te groot zou worden. De doelstelling van onze vereniging is daarom sinds haar oprichting: het behartigen van de belangen van Havelte en zijn inwoners bij de daarvoor in aanmerking komende instanties.


Om goed inzicht te krijgen in de situatie, verwachtingen en wensen van de Havelters is in 2011 de Werkgroep Hart voor Havelte in het leven geroepen. De opdracht van de Werkgroep was het opstellen van een beleidsvisie, op basis waarvan richting gegeven kon worden aan het doen en laten van de Dorpsgemeenschap. Met hulp van veel vrijwilligers is huis-aan-huis onder 1350 huishoudens een enquête verspreid. Ruim 80 % van de enquêtes kwam ingevuld terug. Op basis van de uitkomsten is in 2012, met hulp van de Brede Overleggroep Kleine Dorpen en de toenmalige Stichting Welzijn Meppel Westerveld de ‘Visie Hart voor Havelte’ opgesteld. Een visienota die voor het bestuur van de Dorpsgemeenschap leidraad is voor zijn denken en doen.


Intussen zijn we al weer bijna zeven jaar verder en werd in het bestuur geconstateerd dat onze beleidsvisie wellicht een update nodig heeft. Hier willen we ook in 2019 in samenspraak met een groepje dorpsbewoners graag aan werken.

Dit heeft in 2022 geleid tot de Optrommelactie. Tijdens deze actie zijn 40 trommels in 40 straten van huis tot huis gegaan. In deze trommels zat een vragenformulier die ingevuld kon worden door de bewoners van de 40 straten. Meer dan 80% van de formulieren zijn ingevuld. Vanaf 8 september 2022 zijn "11 tafels" geformeerd om de opgehaalde informatie te verwerken. Deze verwerkte informatie zal door een redactie vanaf medio november verwerkt worden naar een geüpdate visie. Voordat deze nieuwe visie gereed is zal hij eerst besproken worden met de leden en de bewoners die actief betrokken willen zijn.