Over ons

De Dorpsgemeenschap Havelte is een vereniging met leden. De statuten zijn op 19 november 1997 in een notariële akte vastgelegd. De vereniging heeft tot doel de behartiging van de belangen van Havelte en zijn inwoners bij de daarvoor in aanmerking komende instanties.

De Dorpsgemeenschap Havelte kent leden, natuurlijke personen die het lidmaatschap voor onbepaalde tijd aangaan. Het lidmaatschap kan per kalenderjaar worden opgezegd. Het bestuur stelt de hoogte van de contributie van het lidmaatschap vast. Zie ook de rubriek Lidmaatschap.

Het bestuur nodigt de leden een maal per jaar schriftelijk uit voor de jaarvergadering van de vereniging. In deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en informeert het de leden over de plannen voor het nieuwe jaar. Bestuursleden worden gekozen tijdens de jaarvergadering met een meerderheid van de aanwezige leden.

Daarnaast kunnen informatiebijeenkomsten uitgeschreven worden waarin de leden op de hoogte worden gebracht en hun mening wordt gevraagd over belangrijke ontwikkelingen in Havelte.

Het bestuur vergadert 10 keer per jaar. Voor de data zie hieronder. De bestuursvergaderingen zijn openbaar, tenzij het bestuur vanwege privébelangen anders besluit. In het half uur voorafgaande aan de bestuursvergaderingen is het mogelijk om met bestuursleden in gesprek te gaan over een specifiek onderwerp.


Vergaderdata 2022: